Kategorie

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY HANDLOWEJ www.eKuferek.eu

SPIS TREŚCI:

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • TRANSAKCJE
 • OPŁATY
 • INNE OBOWIĄZKU UŻYTKOWNIKÓW
 • WARUNKI TECHNICZNE
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE:

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 • eKuferek.eu - rozumie się przez to Armada Robert Drozdowski, Wolice 1 88-190 Barcin NIP 562-155-70-49,
 • towarze - rozumie się przez rękodzieło czyli wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy posiadający walory artystyczne, najczęściej zawierający motywy typowe dla kultury w której powstał,
 • użytkowniku - rozumie się przez to podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez platformę handlową www.eKuferek.eu,
 • sprzedawcy - rozumie się przez to użytkownika oferującego do sprzedaży towar w ramach działania platformy handlowej www.eKuferek.eu,
 • kupującym - rozumie się przez to użytkownika zmierzającego do nabycia towarów za pośrednictwem platformy handlowej www.eKuferek.eu,
 • transakcjach - rozumie się przez to procedury zawierania umów sprzedaży w ramach platformy handlowej www.eKuferek.eu,
 • koncie - rozumie się przez to prowadzone dla użytkownika przez www.eKuferek.eu pod unikalną nazwą konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach www.eKuferek.eu,
 • rejestracji - rozumie się przez to procedurę zakładania konta,
 • regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin,
 • platformie handlowej - rozumie się przez to www.eKuferek.eu,

O platformie, obszar obowiązywania regulaminu:


www.eKuferek.eu jest świetnym miejscem w sieci, gdzie swój kącik znajdzie każdy artysta. Każdy kto z wymyślonych projektów przenosi w świat realny swoje największe pragnienia, pomysły i marzenia. Na tej platformie zarejestrowani użytkownicy mogą sprzedawać wykonane przez siebie rękodzieła, oraz nabywać przedmioty od innych. Poniższy regulamin określa w możliwie jasny sposób warunki korzystania i sposób zawierania umów między kontrahentami w ramach działania platformy handlowej. W zgodzie z niniejszym regulaminem obowiązuje także polityka prywatności oraz cennik www.eKuferek.eu, o których mowa poniżej.


WAŻNE!!! www.eKuferek.eu nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru.

Warunki uczestnictwa w ramach www.eKuferek.eu

 • użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu i na własny rachunek zaciągać zobowiązania,
 • przeglądanie ofert i profili użytkowników dokonujących transakcji za pomocą platformy handlowej możliwe jest bez konieczności rejestracji.
 • korzystanie z dodatkowych funkcji takich jak kupno/sprzedaż itp., możliwe jest po założeniu konta,
 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w ramach www.ekuferek.eu w celu rejestracji powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail bądź dodatkowo nazwy pod którą osoba rejestrująca zamierza występować (login) oraz hasła,
 • rejestracji osoby fizyczne korzystającej z www.eKuferek.eu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją, oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków użytkownika. W celu rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie nazwy, pod którą zamierza występować w www.eKuferek.eu (login), oraz hasła, a także podać: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, pełną nazwę (firmę przedsiębiorstwa) podmiotu rejestrowanego oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regonu (województwa),
 • zawarcie umowy założenia konta następuje automatyczne po spełnieniu przesłanek opisanych w pkt 3 lub 4, nie wymaga aktywacji konta za pomocą linka wysłanego na adres e-mail, w wyniku prawidłowej rejestracji platforma handlowa tworzy dla użytkownika konto przypisane do odpowiedniego loginu,
 • każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej,
 • konto zawiera dane podane przez użytkownika podczas Rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie platformy handlowej. Zabrania się usuwania przez użytkownika danych, o których mowa w pkt 3 i 4, w trakcie korzystania z usług www.eKuferek.eu, a także podawania danych niepełnych lub nieprawdziwych. Poza usuwaniem danych użytkownikowi nie wolno zmienić wybranego przy pierwszej rejestracji przypisanego do jego indywidualnego konta loginu,
 • użytkownik może posiadać tylko j jedno konto,
 • użytkownikowi nie wolno korzystać z innych kont użytkowników oraz udostępniać konta innym osobom z wyjątkiem:
 • udostępnienia konta osobie należycie umocowanej do reprezentowania,
 • udostępniania konta osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej małżonkowi.

konta są niezbywalne, z tym że:

 • konta osób przedsiębiorstw mogą przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • za zgodą użytkownika konto może zostać przekazane małżonkowi,
 • zawarcie umowy o prowadzenie konta w ramach platformy handlowej jest całkowicie dobrowolne.

TRANSAKCJE

 • Platforma handlowa www.ekuferek.eu umożliwia użytkownikom zawieranie umów handlowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, oraz w przepisach prawa obowiązującego. Platforma handlowa zastrzega jednakże, że nie jest stroną transakcji zawieranych przez użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
 • W ramach działania platformy handlowej www.ekuferek.eu, użytkownicy mogą zawierać umowy sprzedaży. W ramach transakcji sprzedawca wystawia towar, zapraszając kupujących do składania ofert celem zawarcia umowy sprzedaży. Transakcja może być zarówno jedno jak i wieloprzedmiotowa. Oferta sprzedawcy winna odpowiadać przepisom o ofercie handlowej wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego.
 • Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się poprzez wybranie przez kupującego oferty sprzedawcy, oraz dodanie zakupionego towaru opcją do koszyka. Do koszyka można dodawać towary od różnych sprzedawców, a następnie sfinalizować transakcje wybierając opcje do kasy. Platforma handlowa zastrzega sobie prawo do nieustannego ulepszania systemu płatności, włącznie pod warunkiem systemu płatności PayPal. Każdy zakup będzie potwierdzony wiadomością e-mail.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do niewystawienia na platformie www.ekuferek.eu towarów, których obrót jest zakazany lub narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, oraz inne prawa własności intelektualnej) jak również do nie wystawiania towarów naruszających zasady współżycia społecznego, utarte zwyczaje lub dobre obyczaje. Ponadto sprzedawcy zobowiązują się do wystawiania towarów w myśl postanowień niniejszego regulaminu, rozumie się przez to rękodzieło oraz wszelkie inne artykuły które powstały w sposób nieprzemysłowy.
 • Towary opisane w ust. 4 nie mogą być oferowane jako bezpłatne dodatki do towarów będących przedmiotem aukcji.
 • W celu wystawienia towaru na platformie handlowej sprzedawca powinien stworzyć wyczerpujący opis oferowanego towaru. Tworząc opis towaru sprzedawca określa ogół warunków umowy zawieranej z kupującym, a w szczególności:
  • termin, od którego jest związany treścią oferty,
  • czas trwania oferty,
  • rodzaj przedmiotu,
  • jego ilość,
  • cenę,
  • sposób zapłaty zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • sposób dostawy towaru,
  • dane kontaktowe umożliwiające kontakt z kupującym.

Ponadto opis towaru powinien być rzetelny i kompletny, nie może on wprowadzać w błąd co do innych użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak jego jakość czy pochodzenie. Opis towaru winien odpowiadać warunkom stawianym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego., powinien on zawierać informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełna odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy i nieścisłości.

 • Wystawiając towar sprzedawca oświadcza, że obrót towarem nie narusza praw osób trzecich, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz jest zgodny z niniejszym regulaminem.
 • Sprzedawca związany jest treścią zawartą w opisie towaru. Istnieje możliwość zmiany opisu transakcji do chwili złożenia pierwszej oferty kupna towaru.
 • Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 3 kupujący wyraża zgodę na przekazanie sprzedawcy informacji obejmujących następujące dane zawarte na jego koncie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 • Jeżeli dla ważności umowy wymagana jest forma szczególna, zarówno kupujący jak i sprzedawca o zakończeniu transakcji mogą dochodzić zawarcia takiej umowy.
 • Sprzedawca i kupujący winni skontaktować się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 • Sprzedawcy realizujący transakcje za pomocą www.eKuferek.eu w ramach działalności gospodarczej zobowiązują się przestrzegać praw konsumenta, a w szczególności praw dotyczących możliwości zwrotu towaru oraz reklamacji związanych z niezgodnością towaru z umową.
 • Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady ograniczać, rozszerzać lub wyłączyć, jednakże dozwolone jest to w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 • Użytkowników korzystających z usług platformy handlowej obowiązują zakaz zawierania transakcji nabycia towaru wystawionego na aukcji poza portalem www.eKuferk.eu.

OPŁATY

 • Poszczególne działania sprzedawców objęte są opłatami, których wysokość jest następująca:
 • po zakończeniu transakcji sprzedawca jest obowiązany do uiszczenia prowizji od sprzedanego towaru w wysokości 4% od sprzedaży,
 • Płatność jest naliczana raz w miesiącu. Podstawą płatności będzie faktura VAT/ rachunek wystawiany przez platformę handlową i dostarczony kupującemu w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail. Faktura VAT będzie przesyłana sprzedawcy w terminie do 30 dnia każdego miesiąca z 7 dniowym terminem płatności od dnia doręczenia. Kupujący upoważnia platformę handlową do wystawiania faktur bez swojego podpisu.
 • Do dnia 30 listopada 2014r. brak opłat za sprzedaż
 • Platforma handlowa udostępnia użytkownikom promowania towaru na stronie głównej. Opłata za taką usługę wynosi 29,00 zł brutto za miesiąc płatna z góry.
 • www.eKuferek.eu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika w przypadku opóźnienia z zapłatą za usługi, o których mowa w ust. poprzedzających. Zablokowanie konta może nastąpić 1 dnia opóźniania. W przypadku uregulowania należności konto zostanie odblokowane.


INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 • Wszelkie działania podejmowane przez użytkowników portalu www.eKuferek.eu muszą być zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Pobieranie, udostępnianie, przetwarzanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach platformy handlowej materiałów wymaga każdorazowej zgody www.eKuferek.eu.
 • Użytkownicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zamieszczone przez siebie na platformie handlowej oferty.
 • Użytkownik przyznaje platformie handlowej wszystkie niezbędne do wykonania umowy prawa do treści zamieszczanych ofert, a zwłaszcza prawo do powielania, rozpowszechniania, upubliczniania lub edytowania tych treści, w szczególności również po zakończeniu uczestnictwa. Ponadto użytkownik udostępnia prawo do używania przez niego zamieszczonych treści w reklamie platformy handlowej.

WARUNKI TECHNICZNE

www.eKuferek.eu gwarantuje prawidłowe działanie i wyświetlanie platformy handlowej na komputerach klasy PC standardowo skonfigurowanych oraz z zainstalowanymi najnowszymi przeglądarkami: Chrome, FireFox, Internet Explorer, Opera. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prywatność:

 • dane osobowe podawane przez użytkowników www.ekKuferek.eu zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z polityką ochrony prywatności stanowiącą załącznik nr .. do regulaminu,
 • dane osobowe użytkownika mogą być udostępnione innemu użytkownikowi jedynie w przypadkach przewidzianych w regulaminie oraz innych ważnych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane mają być udostępnione,
 • użytkownik, który uzyskał informacje, o których mowa w punkcie poprzednim odnoście innych użytkowników zobowiązany jest nie ujawniać tychże informacji osobom trzecim. Dane innego użytkownika może on wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzenie transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku transakcji.

Zmiany regulaminu:

 • www.eKuferek.eu może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję świadczonych usług. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.eKuferek.eu, jednakże termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmian użytkownikom platformy handlowej. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 • www.eKuferek.eu powiadomi użytkownika o zmianach regulaminu i o możliwości ich akceptacji przed pierwszym logowaniem. Za akceptację zmian uważa się zawieranie transakcji po wprowadzeniu zmian. Brak akceptacji powoduje rozwiązanie umowy z www.eKuferek.eu,
 • Czas trwania umowy i wypowiedzenie.
 • umowa o świadczenie usług przez platformę handlową zawierana jest na czas nieoznaczony,
 • każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do www.eKuferek.eu,
 • www.eKuferek.eu może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku wielokrotnego naruszenia przez użytkownika regulaminu mimo wcześniejszego upomnienia, nieuregulowania płatności za dwa miesiące kalendarzowe.
 • Użytkownicy mogą zgłaszać www.ekuferek.eu naruszenia niniejszego regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@ekuferek.eu.
 • W przypadku gdy przewidziane w niniejszym regulaminie postanowienia są naruszane przez www.ekuferek.eu użytkownik ma prawo zgłoszenia reklamacji.
 • Reklamację można zgłosić w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@ekuferek.eu lub pisemnie do siedziby www.eKuferek.eu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę użytkownika, oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 • www.eKuferek.eu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.
 • Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego regulaminu strony zobowiązują się rozwiązać polubownie w drodze negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy dla siedziby użytkownika Sąd Powszechny.
 • Prawem właściwym dla relacji umowy pomiędzy użytkowaniem a www.ekuferek.eu w ramach określonych przez niniejszy regulamin jest prawo polskie.
 • Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne, lub jest nieważne z mocy obowiązującego prawa, to traci ono moc natomiast pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • Okazjonalnie w ramach portalu www.ekuferek.eu mogą być organizowane konkursy. Dane osobowe użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie mogą być za ich zgodą wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia np. powiadomienia o zwycięstwie. Zasady przeprowadzania, nagradzania i wyłaniania zwycięzców będą każdorazowo ustalane i będą znajdować się w osobnym regulaminie konkursu.
 • Załącznikami stanowiącymi integralna część niniejszego regulaminu są regulamin newslettera, polityka ochrony prywatności, oraz polityka Cookies.

Załącznik nr 1

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 • www.eKuferek.eu dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności użytkowników. Działania te przejawiają się przede wszystkim poprzez dobieranie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych. www.eKuferek.eu zabezpiecza dane osobowe użytkowników w szczególności poprzez nieudostępnianie ich osobom trzecim, oraz zapobiega przetwarzaniu ich wbrew przepisom prawa.
 • www.eKuferek.eu sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz w miarę swoich możliwości ogranicza dostęp do tych danych.
 • Zbiór danych użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w dniu ….. i jest wpisany po ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod nr ……………..*
 • Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda samych użytkowników, jak również upoważnienia ustawowe do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z www.ekuferek.eu umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych przez www.ekuferek.eu w ramach platformy handlowej.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast podanie danych osobowych, o których mowa w …… jest konieczne do zwarcia z www.ekuferek.eu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Dane podane przez użytkownika wykorzystywane są do celów kontaktowania się z użytkownikiem, księgowych, oraz innych związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadkach wskazanych w regulaminie określone dane osobowe będą udostępniane innym użytkownikom w celu wykonania zawartej transakcji.
 • Dane osobowe ponadto służą do weryfikacji osoby rejestrującej, oraz spełniania przez nią warunków regulaminu i przepisów prawa.
 • Dane kontaktowe użytkownika wykorzystywane są do przesyłania użytkownikowi przez www.eKuferek.eu informacji o platformie handlowej oraz o świadczonych usługach, newslettera (regulamin newslettera stanowi załącznik nr…).
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • www.ekuferek.eu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu przez użytkownika z usług platformy handlowej niezgodnie z regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 • www.ekuferek.eu zapewnia realizację uprawnień użytkowników wynikających z ustawy z dnia … o ochronie rannych osobowych (Dz. U. ….), w tym prawa do dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawy, oraz kontroli ich przetwarzania. W przypadku dokonania naruszenia przepisów w/w ustawy użytkownicy mogą wnieść pisemne, uzasadnione żądanie zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. Użytkownicy są uprawnieni także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez www.eKuferek.eu w przypadku gdy platforma handlowa ma zamiar przetwarzać je w celach marketingowych lub w sytuacji przekazania danych osobowych innemu administratorowi.
 • Użytkownicy mają możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. www.eKuferek.eu zapewnia użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, jej rozwiązania, oraz w innych przez prawo przewidziane. Odmowa usunięcia danych osobowych może nastąpić tylko w przypadkach przez prawo przewidziane, w szczególności do przypadków takich należy sytuacja, w której użytkownik nie uregulował swoich zobowiązań w stosunku do www.eKuferek.eu.
 • www.eKuferek.eu wykorzystuje adresy IP użytkowników w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP służą do zbierania danych statystycznych, informacji demograficznych. Dane opisane w zdaniu poprzednim mogą być wykorzystywane również łącznie z danymi podanymi przez użytkowników www.eKuferek.eu w celu realizacji usług w ramach platformy handlowej.
 • www.eKuferek.eu stosuje pliki cookies. Informacje zbierane przy pomocy cookies pozwalają dostosować usługi i treści do indywidulanych potrzeb i preferencji użytkowników platformy handlowej. Ponadto informacje te służą do opracowania statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z www.ekuferek.eu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej zapisywanie plików cookies może utrudniać korzystanie z platformy handlowej. Szerzej na temat plików cookies w załączniku pod nazwą polityka plików cookies dostępnym na stronie głównej www.eKuferek.eu.

* zbiór danych osobowych został zgłoszony w dniu …., informacja o wpisie zbioru zostanie zamieszczona niezwłocznie po uzyskani zaświadczenia z numerem zbioru, o czym użytkownicy zostaną poinformowani.

Załącznik nr 2

REGULAMIN NEWSLETTERA

 • Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez www.eKuferek.eu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 • Do korzystania z usługi niezbędny jest komputer z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 • Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach wydarzeniach, nowościach serwisu www.eKuferek.eu poprzez okresowe wysłanie przez operatora serwisu treści drogą elektroniczną.
 • Zaznaczenie opcji chcę otrzymywać newsletter przez użytkownika uważane jest za zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 • www.eKuferek.eu zobowiązuje się do nieudostępniania powierzonych mu adresów e- mail osobom trzecim.
 • Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z usługi poprzez ….. (należy sprecyzować, nie mam takiej wiedzy technicznej).
 • Usuniecie adresu e-mail z bazy adresowej newslettera następuje niezwłocznie po wpłynięciu rezygnacji i jest potwierdzone komunikatem dostarczonym na adres e-mail.
 • www.eKuferek.eu zastrzega sobie prawo do przesyłania za pomocą newslettera:
 • reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) na konto e-mail użytkownika,
 • czasowego wyłączania usługi newslettera, jeżeli będzie to niezbędne ze względu technicznych,
 • zmian w niniejszy regulaminie,
 • całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
 • usunięcia konta użytkownika, który naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Załącznik nr 3

POLITYKA COOKIES

Niniejszy regulamin - POLITYKA COOKIES określa zasady przechowywania i dostępu do informacji o urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez użytkownika, przez portal www.eKuferk.eu z siedzibą 88-190 Barcin, Wolice 1

Definicje

 • Użyte w regulaminie zwroty oznaczają;
 • Administrator - oznacza portal www.eKufrek.eu z siedzibą w 88-190 Barcin, Wolice 1, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji o urządzenia użytkownika,
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których użytkownik korzysta z www.eKuferek.eu,
 • Cookies Aministratora - oznaczona cookies zamieszczane przez administratora związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez administratora za pośrednictwem www.eKuferek.eu,
 • Cookies zewnętrzne - oznacza zamieszczone przez partnerów administratora cookies za pośrednictwem strony internetowej serwisu,
 • Serwis - oznacza www.eKuferek,eu,
 • Urządzenie – oznacza urządzenia, za pomocą których uzyskuje się dostęp do serwisu,
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

RODZAJE WYKORZYSYWANYCH COOKIES.

 • Stosowane przez administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkownika wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia.

CELE W JAKICH WYKORZYTYWANE SĄ COOKIES.

 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników, oraz pozwalają dostosować serwis do indywidualnych potrzeb użytkownika.
 • MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, użytkownik może dokonać za pomocą przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych w przeglądarce internetowej opcji.
 • Ograniczenie dostępu stosowania cookies, może wpłynąć na funkcjonalność serwisu.